Điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện này ("Thỏa thuận") đặt ra các điều khoản và điều kiện chung về việc bạn sử dụng 918.cafe trang web (" Trang web "hoặc" Dịch vụ ") và bất kỳ trang web nào có liên quan sản phẩm và dịch vụ (gọi chung là "Dịch vụ"). Thỏa thuận này ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn ("Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn") và nhà điều hành Trang web này ("Nhà điều hành", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó với Thỏa thuận này, trong trường hợp đó, các điều khoản "Người dùng", "bạn" hoặc "của bạn" sẽ tham chiếu đối với thực thể như vậy. Nếu bạn không có thẩm quyền đó, hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được chấp nhận Thỏa thuận này và không được truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng Thỏa thuận này là hợp đồng giữa bạn và Nhà điều hành, mặc dù nó là hợp đồng điện tử và không phải do bạn ký trên thực tế và nó điều chỉnh việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn.

Tài khoản và tư cách thành viên

Bạn phải từ 21 tuổi trở lên để sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Trang web và Dịch vụ và bằng cách đồng ý với Thỏa thuận này, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn từ 21 tuổi trở lên. Nếu bạn tạo một tài khoản trên Trang web, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản của mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản và bất kỳ hành động nào khác được thực hiện liên quan đến tài khoản đó. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát và xem xét các tài khoản mới trước khi bạn có thể đăng nhập và bắt đầu sử dụng Dịch vụ. Việc cung cấp thông tin liên hệ sai dưới bất kỳ hình thức nào có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị chấm dứt. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bạn, bao gồm bất kỳ thiệt hại nào thuộc bất kỳ hình thức nào phát sinh do hậu quả của những hành vi hoặc thiếu sót đó. Chúng tôi có thể tạm ngừng, vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc hành vi hoặc nội dung của bạn có xu hướng làm tổn hại đến danh tiếng và thiện chí của chúng tôi. Nếu chúng tôi xóa tài khoản của bạn vì những lý do nêu trên, bạn không thể đăng ký lại Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chặn địa chỉ email và địa chỉ giao thức Internet của bạn để ngăn không cho đăng ký thêm.

Nội dung người lớn

Xin lưu ý rằng có thể có một số nội dung dành cho người lớn hoặc người trưởng thành trên Trang web. Khi có nội dung dành cho người lớn hoặc người lớn, các cá nhân dưới 21 tuổi hoặc không được phép truy cập nội dung đó theo luật của bất kỳ khu vực tài phán hiện hành nào không được truy cập nội dung đó. Nếu chúng tôi biết rằng bất kỳ ai dưới 21 tuổi tìm cách thực hiện giao dịch thông qua Dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ đã được xác minh, theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng của trẻ em năm 1998 ("COPPA"). Một số khu vực nhất định của Trang web và Dịch vụ có thể không dành cho trẻ em dưới 21 tuổi trong bất kỳ trường hợp nào.

Liên kết đến các tài nguyên khác

Mặc dù Trang web và Dịch vụ có thể liên kết với các tài nguyên khác (chẳng hạn như trang web, ứng dụng di động, v.v.), chúng tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp ngụ ý bất kỳ sự chấp thuận, liên kết nào , tài trợ, chứng thực hoặc liên kết với bất kỳ tài nguyên được liên kết nào, trừ khi được nêu cụ thể ở đây. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá, và chúng tôi không đảm bảo cung cấp của bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân nào hoặc nội dung tài nguyên của họ. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành động, sản phẩm, dịch vụ và nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn nên xem xét cẩn thận các tuyên bố pháp lý và các điều kiện sử dụng khác của bất kỳ tài nguyên nào mà bạn truy cập thông qua liên kết trên Trang web và Dịch vụ. Bạn tự chịu rủi ro khi liên kết với bất kỳ tài nguyên ngoài trang web nào khác.

Việc sử dụng bị cấm

Ngoài các điều khoản khác được quy định trong Thỏa thuận, bạn bị cấm sử dụng Trang web và Dịch vụ hoặc Nội dung: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật, pháp lệnh hoặc pháp lệnh quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (g) tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Trang web và Dịch vụ, các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba hoặc Internet; (h) để gửi thư rác, phish, dược phẩm, lý do, thu thập thông tin, thu thập thông tin hoặc đánh lừa; (i) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (j) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Trang web và Dịch vụ, các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn do vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng nào bị cấm.

Quyền sở hữu trí tuệ

"Quyền Sở hữu Trí tuệ" có nghĩa là tất cả các quyền hiện tại và tương lai được trao bởi luật, thông luật hoặc vốn chủ sở hữu trong hoặc liên quan đến bất kỳ bản quyền và quyền liên quan, nhãn hiệu, thiết kế, bằng sáng chế nào , phát minh, thiện chí và quyền khởi kiện, quyền đối với phát minh, quyền sử dụng, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác, trong mỗi trường hợp, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký và bao gồm tất cả các ứng dụng và quyền đăng ký và được cấp, quyền đối với yêu cầu quyền ưu tiên từ, các quyền đó và tất cả các quyền hoặc hình thức bảo vệ tương tự hoặc tương đương và bất kỳ kết quả nào khác của hoạt động trí tuệ đang tồn tại hoặc sẽ tồn tại hiện tại hoặc trong tương lai ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Thỏa thuận này không chuyển giao cho bạn bất kỳ tài sản trí tuệ nào thuộc sở hữu của Nhà điều hành hoặc các bên thứ ba, và tất cả các quyền, chức danh và lợi ích trong và đối với tài sản đó sẽ chỉ được giữ nguyên (như giữa các bên) với Nhà điều hành. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng được sử dụng liên quan đến Trang web và Dịch vụ, đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Nhà điều hành hoặc người cấp phép của Nhà điều hành. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng khác được sử dụng liên quan đến Trang web và Dịch vụ có thể là nhãn hiệu của các bên thứ ba khác. Việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép để sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của Nhà điều hành hoặc bên thứ ba.

Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Nhà điều hành, các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp hoặc người cấp phép sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người nào đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt, bảo hiểm hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận bị mất, doanh thu, bán hàng, thiện chí, sử dụng nội dung, tác động đến kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất khoản tiết kiệm dự kiến, mất kinh doanh cơ hội) tuy nhiên gây ra, theo bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, hợp đồng, hành vi sai trái, bảo hành, vi phạm nghĩa vụ theo luật định, sơ suất hoặc cách khác, ngay cả khi bên chịu trách nhiệm đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó hoặc có thể thấy trước những thiệt hại đó. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trách nhiệm tổng hợp của Nhà điều hành và các chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và người cấp phép liên quan đến các dịch vụ sẽ được giới hạn ở số tiền lớn hơn một đô la hoặc bất kỳ số tiền nào thực sự được thanh toán bằng tiền mặt bằng bạn đến Nhà điều hành trong khoảng thời gian một tháng trước khi sự kiện hoặc sự kiện đầu tiên phát sinh trách nhiệm pháp lý đó. Các giới hạn và loại trừ cũng được áp dụng nếu biện pháp khắc phục này không bồi thường đầy đủ cho bạn về bất kỳ tổn thất nào hoặc không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Nhà điều hành và các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và người cấp phép của Nhà điều hành vô hại khỏi và chống lại bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào , bao gồm phí luật sư hợp lý, phát sinh liên quan hoặc phát sinh từ bất kỳ cáo buộc, khiếu nại, hành động, tranh chấp hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba được khẳng định chống lại bất kỳ trường hợp nào trong số đó do hoặc liên quan đến Nội dung của bạn, việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ hoặc bất kỳ hành vi sai trái cố ý nào từ phía bạn.

Hiệu lực từng phần

Tất cả các quyền và hạn chế trong Thỏa thuận này có thể được thực hiện và sẽ chỉ được áp dụng và ràng buộc trong phạm vi chúng không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào và được dự định sẽ bị giới hạn trong phạm vi cần thiết để họ không làm cho Thỏa thuận này trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào của bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ bị tòa án có thẩm quyền coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì ý định của các bên rằng các điều khoản hoặc phần còn lại của chúng sẽ cấu thành thỏa thuận của họ đối với chủ đề của hợp đồng này và tất cả các điều khoản hoặc phần còn lại của chúng sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Giải quyết tranh chấp

Việc hình thành, giải thích và thực hiện Thỏa thuận này cũng như bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật thủ tục và nội dung của Mexico mà không liên quan đến các quy tắc xung đột của Thỏa thuận này hoặc lựa chọn luật và, trong phạm vi áp dụng, luật của Mexico. Quyền tài phán và địa điểm duy nhất cho các hành động liên quan đến chủ đề của tài liệu này sẽ là các tòa án đặt tại Mexico và bạn tuân theo quyền tài phán cá nhân của các tòa án đó. Theo đây, bạn từ bỏ mọi quyền được xét xử bồi thẩm đoàn trong bất kỳ thủ tục nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế không áp dụng cho Thỏa thuận này.

Các thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Thỏa thuận này hoặc các điều khoản của nó liên quan đến Trang web và Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Thỏa thuận này trên Trang web. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Chấp nhận các điều khoản này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Thỏa thuận này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Thỏa thuận này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Thỏa thuận này, bạn có thể liên hệ với cuộc trò chuyện trực tiếp của chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 4 năm 2021